Jednoletý pomaturitní jazykový kurz ve školním roce 2023/2024 otevřen nebude | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

Jednoletý pomaturitní jazykový kurz ve školním roce 2023/2024 otevřen nebude

 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT - 3304/2021 - 2 je naše jazyková škola zapsána do seznamu vzdělávacích institucí, které mohou poskytovat ve školním roce 2023/2024 jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou "ANGLICKÝ JAZYK" v souladu s § 15 odst.1 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a § 67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že studenti MAJÍ STATUT STUDENTA.


CHARAKTERISTIKA STUDIA

Intenzivní prezenční studium angličtiny v rozsahu jednoho školního roku umožňuje praktické zvládnutí jazyka v celé šíři gramatiky, maximální slovní zásoby, fonetiky a praktických konverzačních dovedností. Výuka probíhá denně v rozsahu 4 vyučovacích hodin, celkem 20 hod. týdně. Výuku je zajišťována kvalifikovanými lektory podle kvalitních zahraničních učebnic. Součástí studia je příprava na mezinárodní jazykové zkoušky.


KOMU JE STUDIUM URČENO
Studium je určeno především pro absolventy středních škol, kteří vykonali první maturitní zkoušku v kalendářním roce, v němž zahajují jednoleté studium (2023). Tito studenti mají statut studenta, za kterého hradí stát zdravotní i sociální pojištění a jejich rodiče mohou pobírat rodinné přídavky. Maturanti s dřívějších let se studia mohou také účastnit, ale bez výše uvedených výhod.

PROČ POMATURITNÍ STUDIUM
Naučíte se komunikovat a cizí jazyk aktivně používat

CENA STUDIA
Ve školním roce 2023/2024 je roční školné 25.000 Kč, které je možné uhradit v měsíčních splátkách 10 x 2.500 Kč). Cena studia zahrnuje kompletní výuku včetně modelových testů k mezinárodním jazykovým zkouškám.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA
Po ukončení studia získají absolventi osvědčení o absolvování jazykového kurzu dle MŠMT ČR. Úspěšní absolventi se mohou přihlásit k mezinárodním zkouškám LanguageCert, na které budou během šk. roku připravováni, a které se vykonávají v Šumperku.

PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU 
Přihlášky ke studiu se podávají v elektronické formě z internetové adresy: https://www.ajak-sumperk.cz/prihlaska-do-kurzu a přijímají se od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023 (nebo do naplnění počtu studentů).  Přihláška je považována za kompletní, pokud jsou v ní vyplněné všechny požadované údaje včetně označení souhlasu se: (a) zpracováním osobních údajů; (b) se zasíláním informací ke studiu elektronickou komunikací a je uhrazen administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 200,-Kč. Způsob úhrady poplatku může být uhrazen v hotovosti v kanceláři školy nebo převodem na účet číslo 8132841/0100 s variabilním symbolem 2023 a v poznámce uvedeným jménem a příjmením studenta. Každý student (kromě úplných začátečníků) musí absolvovat rozřazovací test, na který bude pozván po podání přihlášky. Na základě výsledku rozřazovacího testu, jsou studenti zařazeni do skupiny s odpovídající jazykovou úrovní. 

Přihlásit se ke studiu >> ZDE


Organizace školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku - pondělí 4. 9. 2023 
Ukončení 1. pololetí  - pondělí 31. 1. 2024
Podzimní prázdniny - čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023 
Vánoční prázdniny -  od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024 (vyučování začne v pondělí 3. 1. 2024)
Jednodenní pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2024
Jarní prázdniny - 4. 3. 2024 - 10. 3. 2024
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. 3. 2024
Ukončení druhého pololetí - čtvrtek 28. 6. 2024

 

 

Certifikace LanguageCert

Akademie J. A. Komenského v Šumperku byla v období let 2006 - 2015 zkušebním centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky City & Guilds a od roku 2016 je zkušebním centrem pro mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert, které se vykonávají v Šumperku. Zkoušky jsou zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.


Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu a jiných profesí.

Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích.

Úspěšným složením zkoušek a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu získáte plnohodnotný doklad Vaší jazykové úrovně s časově neomezenou platností, který Vám otvírá budoucnost při vzdělání, práci i běžném životě.


SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC (SERR)


A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci.

A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby

B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností.

C1 Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání.

C2 Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.


 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE
Všechny aktuality

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím