Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE


Přihlášky ke studiu do Konzultačního střediska Šumperk - Provozně ekonomické fakulty ČZU na Akademický rok 2017/2018 se stále příjímají (až do 20.8.2017).
Přihlášky se přijímají elektronicky na
http://is.czu.cz


KONTAKTY

Konzultační středisko

Ing. Jiří Průša, MBA

tel.: 583 213 013, 731 571 586
E-mail: prusa@ajak-sumperk.cz


Studijní oddělení PEF ČZU v Praze


Mgr. Alena Lakomá

tel.: 224 382 331
E-mail: lakoma@pef.czu.cz


Důležité odkazy
Nový Univerzitní informační systém Moodle E-student Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzitaSTUDIJNÍ OBORY V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018


VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
- kombinované studium

Studijní obor - bakalářský (Bc.)

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - kombinované studium

Studijní obor - navazující magisterské studium (Ing.)

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - virtuální forma studia
____________________________________________________________________________________________

Kombinované studium
je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Student absolvuje méně kontaktních hodin s vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line s vyučujícími a fakultou prostřednictvím internetu.


Uplatnění absolventů

Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplin s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Uplatní se jak v institucích místní, regionální i státní správy tak v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur.

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - bakalářský stupeň (Bc.)


První stupeň studia – kurz CŽV (3 semestry):


Druhý stupeň studia - řádné studium (3 semestry):

S E Z N A M     P Ř E D M Ě T Ů  -  B c.  s t u d i u m
1 2 3 4 5 6 7
1. SEMESTR Matematické metody v ekonomii Politologie Základy právních nauk Informační a komunikační technologie Úvod do regionalistiky Cizí jazyk I. Úvod do studia
katedra KSI - zkouška KHV - zkouška KPr - zkouška KIT - zkouška KHV - zkouška KJ - zápočet zápočet
2. SEMESTR Rozhodovací modely pro veřejnou správu Základy veřejné správy Psychologie osobnosti a sociální psychologie Systém a správa daní Základy řízení Cizí jazyk I.
katedra KSI - zkouška KHV - zkouška KPs - zkouška KOF - zkouška KŘ - zkouška KJ - zkouška
3. SEMESTR Základy regionálního rozvoje Obecná ekonomie I. Psychologie a etika v podnikání Základy statistiky Volitelný předmět I. Cizí jazyk II.
katedra KHV - zkouška KET - zkouška KPs - zkouška KS - zkouška zkouška KJ - zápočet
4. SEMESTR Sociologie ve veřejné správě Obecná ekonomie II. Základy účetnictví Hospodářská a sociální statistika Volitelný předmět II. Cizí jazyk II. Bakalářská práce
katedra KHV - zkouška KET - zkouška KOF - zkouška KS - zkouška zkouška KJ - zkouška zápočet
5. SEMESTR Řízení administrativních procesů a správních procesů Občanské právo Účetnictví nevýdělečných organizací Ekonomika veřejného sektoru Volitelný předmět III. Bakalářská práce
katedra KŘ - zkouška KPr - zkouška KOF - zkouška KE - zkouška zkouška zápočet
6. SEMESTR Marketing ve veřejné správě Podniková ekonomika Informační systémy Bakalářská práce Bakalářská práce
katedra KŘ - zkouška KE - zkouška KIT - zkouška zápočet zápočet

Volitelné předměty:
I.    Základy zemědělské výroby; Web Design ; E-government; Teorie etnicity; Správní právo; Dovednosti v řízení
II.   Tvorba a ochrana životního prostředí; Personální finance a investování; Organizace práce a ergonomie; Vybrané kapitoly z dějin práva a historie; Poradenství pro podnikatele a manažery; Antropologické kultury, společnosti a osobnosti; Politologický seminář
III.  Investice a dlouhodobé financování; Krizové řízení ve veřejné správě; Management neziskových organizací


VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - navazující magisterský stupeň (Ing.)

První stupeň studia – kurz CŽV (2 semestry):


Druhý stupeň studia
- řádné studium (2 semestry):


S E Z N A M     P Ř E D M Ě T Ů -  I n g.  s t u d i u m
1 2 3 4 5 6
7. SEMESTR
Evropská integrace a environmentální ekonomika
Malé a střední podnikání na venkově
Veřejná správa
Metody a techniky sociálního výzkumu
Informační systémy ve veřejné správě a samosprávě
Chování člověka v krizových situacích
katedra
KE - zkouška KŘ - zkouška KHV - zkouška KHV - zkouška KIT - zkouška KPs - zkouška
8. SEMESTR Obecná ekonomie III. - mezinárodní ekonomi
Místní finance a hospodaření sídla
Sociální komunikace a rétorika
Politický život v regionech
Volitelný předmět I.
Diplomová práce
katedra KET - zkouška KOF - zkouška KPs - zkouška KHV - zkouška KŘ - zkouška zápočet
9. SEMESTR Ekonomika světového hospodářství
Strategický management
Správní právo hmotné a procesní
Sociální a regionální rozvoj
Volitelný předmět I. Diplomová práce
katedra KE - zkouška KŘ - zkouška KPr - zkouška KHV - zkouška zkouška zápočet
10. SEMESTR Agrární a strukturální politika
Projektové řízení ve veřejné správě
Veřejné a soukromé právo
Sociální politika
Diplomová práce

katedra KE - zkouška KŘ - zkouška KPr - zkouška KHV - zkouška zápočet

Volitelné předměty:
I. Regionální politika zaměstnanosti  (KŘ); Etika ve veřejné správě (KHV); Sociální antropologie (KHV); Územní plánování (LF)
II. Tvorba a SW zpracování projektů (KOSA); Aplikovaná statistika (KS)

Další informace:

 

Podání přihlášky ke studiu v CŽV:

PEF ČZU v Praze přijímá pouze elektronický formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Přihláška, ke které nebude přiřazen poplatek podle správných platebních údajů, bude vyřazena z evidence. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Pro podání elektronické přihlášky vyberte:

pro Bc. studium v Šumperku  >>>  "Bakalářské CŽV"

pro Ing. studium v Šumperku  >>>  "Navazující magisterské CŽV"ehled nejdůležitějších termínů:

Den otevřených dveří na PEF ČZU v Praze:
Termín podání p
řihlášek: do naplnění kapacity střediska (max. do 20. 8. 2017)
Administrativní poplatek: 500,- K
č
Název banky: Česká spořitelna, a.s.
Ú
čet:
500022222/0800
Variabilní symbol:
1175000117
Konstantní symbol: 179
Specifický symbol:
číslo přihlášky
Termín oznámení o přijetí: průběžně, nejpozději do 31.8.2017
Úhrada poplatku za kurz: do stanoveného termínu po oznámení o p
řijetí


1.ročník - Bc.
-
přihlášení

2.ročník - Bc. - přihlášení

3.ročník - Bc. - přihlášení

1.ročník - Ing. - přihlášení

2.ročník - Ing. - přihlášení

 

Adresa a cesta na fakultu:

Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze
Kamýcká 129
165 21  Praha 6 - Suchdol

Z hlavního nádraží jet pouze jednu zastávku na Muzeum - trasa C směr Háj . Tam přesednout na trasu A a vystoupit na stanici Dejvická. Přesednout na autobus č. 107 nebo 147 a jet  směr Suchdol . Vystoupit na zastávce Zemědělská univerzita.

 

Univerzita třetího věku

Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze,  nabízí seniorům  pro akademický rok   2017 – 2018 virtuální studium   „ Univerzita  třetího věku“. Jedná se o  vzdělávací program, který nabízí seniorům  možnosti  jak  aktivně trávit svůj volný čas.  Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus.

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek a výuka je  v rozsahu dvou vyučovacích hodin /14.00 – 15.30 hod./. Výuka probíhá  v učebně Akademie Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk,  tel. 583 213 013, 603 293 688.  více >>>